Home    About BM TRADA     News & Event     Service     Contact     Customer     BM TRADA Client Login Certificate Check
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerLatest News
Newsletter @ November 2015
Newsletter of October 2015
Newsletter of September 2015
About us
บริษัท BM TRADA Certification เป็นหน่วยงานตรวจประเมินและรับรองชั้นนำที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานธุรกิจ หน่วยราชการ และองค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อช่วยปรับปรุงสมรรถนะในการบริหารคุณภาพ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองระดับชาติของสหราชอาณาจักร
Why choose us

ประโยชน์ของการเลือกตรวจประเมินกับ BM TRADA Certification

1. สามารถตรวจสอบสถานะของใบรับรองผ่านระบบ RTS (real-time system)
2. สามารถประชาสัมพันธ์ ข่าวสารต่างๆเกี่ยวกับบริษัทฯของท่านได้
3. ได้รับข่าวสารที่เป็นประโยชน์เพื่อพัฒนาบุคคลากรภายในองค์กรของท่านอย่างสมำเสมอ
4. เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการประกาศรับสมัครตำแหน่งงานต่างๆ ที่ท่านต้องการ
5. ส่งข้อเสนอแนะ,ข้อซักถามหรือข้อร้องเรียนถึงผู้จัดการประจำประเทศไทยได้โดยตรง

 
 
Home      About Us      News & Event      Service      Contact      Job Opportunity      Client Login
Copyright © 2011 bmtradathai.com All rights reserved. Create by siammetal.net