Home    About BM TRADA     News & Event     Service     Contact     Customer     BM TRADA Client Login Certificate Check
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash playerเกี่ยวกับเรา
 

บริษัท BM TRADA Certification เป็นหน่วยงานตรวจประเมินและรับรองชั้นนำที่ทำงานร่วมกับหน่วยงานธุรกิจ หน่วยราชการ และองค์กรการกุศลต่างๆ เพื่อช่วยปรับปรุงสมรรถนะในการบริหารคุณภาพ สภาพแวดล้อม สุขภาพ และความปลอดภัย เป็นบริษัทที่ผ่านการรับรองจาก UKAS (United Kingdom Accreditation Service) ซึ่งเป็นหน่วยงานรับรองระดับชาติของสหราชอาณาจักร 
 
บริษัท BM TRADA Certification ได้ก่อตั้งขึ้นจากหน่วยงานที่ให้การรับประกันด้านคุณภาพในอุตสาหกรรมก่อสร้าง และมีการขยายขอบข่ายการให้การรับรองและบริการต่างๆ จนครอบคลุมทุกขอบข่ายงานอุตสาหกรรมและประเภทกิจการต่างๆในโลก
บริการด้านต่างๆของทาง BM TRADA Certification ได้แก่ การให้การรับรองระบบมาตรฐานด้านคุณภาพต่างๆ อาทิเช่น ระบบการจัดการด้านคุณภาพ, ระบบการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม, ระบบการจัดการด้านการรักษาความปลอดภัยในระบบสารสนเทศ, ระบบการจัดการด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและระบบการจัดการด้านความปลอดภัยทางด้านอาหารต่างๆ เป็นต้น 

การบริการด้านการตรวจรับรองระบบมาตรฐานต่างๆ:

- Quality Management - ISO 9001:2008
- Information Security - ISO 27001
- Environmental Management - ISO 14001
- Health and Safety Management - OHSAS 18001
- Food Safety Management - ISO 22000, HACCP
- Energy Management Syatem - ISO 50001:2011 
 
การบริการด้านการอบรม In-House Training:
 
- หมวด 1: ระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ
- หมวด 2: ระบบการบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม
- หมวด 3: ระบบการบริหารด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย
- หมวด 4: ระบบการบริหารงานด้านความปลอดภัยทางอาหาร
- หมวด 5: ระบบการบริหารงานแบบบูรณาการ (Integrated Management Systems)
- หมวด 6: การอนุรักษ์พลังงานและการบริหารจัดการด้านพลังงาน

บริษัท BM TRADA Certification มีตัวแทนและสำนักงานในประเทศต่างๆทั่วโลก สนใจหรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ bmtrada.marketing@bmtradathai.com หรือ กดที่นี่

 
  
 
 
 
Home      About Us      News & Event      Service      Contact      Job Opportunity      Client Login
Copyright © 2011 bmtradathai.com All rights reserved. Create by siammetal.net