Home    About BM TRADA     News & Event     Service     Contact     Customer     BM TRADA Client Login Certificate Check
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
โครงการ Growing Green (ประจำเดือนพฤศจิกายน 2554)

กรุงไทย Growing Green

            ธนาคารกรุงไทยมุ่งสร้างวัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) ภายใต้กรอบ 3E คือ

Environment : การรักษา สิ่งแวดล้อม

Energy: การอนุรักษ์พลังงาน
Ecology: การรักษาระบบนิเวศน์

ธนาคารยังได้ปลูกฝังให้พนักงานนำความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ทั้งที่ทำงาน และที่บ้าน เช่น รณรงค์ให้พนักงานนำเศษใบไม้ กิ่งไม้ มาประดิษฐ์เป็นของตกแต่งที่ทำงาน ซึ่งทั้งหมดนี้เพื่อประหยัดพลังงาน ลดภาวะโลกร้อน และช่วยสร้างสรรค์ทัศนียภาพที่สวยงามให้ลูกค้า

ธนาคารได้สนับสนุนสินเชื่อให้แก่โครงการที่ไม่ทำลายสภาพแวดล้อม เช่น สินเชื่อกรุงไทยประหยัดพลังงาน

ลักษณะของบริการ
เพื่อลงทุนและ / หรือ เป็นทุนหมุนเวียนในโครงการที่ก่อให้เกิดการอนุรักษ์พลังงาน การใช้พลังงานทดแทน และพลังงานสะอาดทั้งกรณีผลิตใช้เอง และผลิตเพื่อขาย การกำจัด/ ลด มลภาวะ เพื่อรักษาสภาพสิ่งแวดล้อม โดยรวมถึงค่าใช้จ่ายในการปรับปรุงสถานประกอบการ สิ่งก่อสร้าง และเครื่องจักรอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้ขอสินเชื่อ
1.บุคคลธรรมดา / นิติบุคคลสัญชาติไทย
2. มีความสามารถชำระคืนเงินกู้
3. ไม่มีประวัติเสียหายทางการเงิน หากเคยเป็น NPL ต้องได้รับการปรับปรุงหนี้ และปฎิบัติตาม
   
เงื่อนไขได้ไม่น้อยกว่า 1 ปี

วงเงินสินเชื่อ
วงเงินกู้ประจำ (T/L) และวงเงินหมุนเวียน (Working Capital:W/C) พิจารณาวงเงินตามความจำเป็นเหมาะสม

อัตราดอกเบี้ยและค่าธรรมเนียม
1. กรณี T/L : ปีที่ 1-2:MLR-1.0% ปีที่ 3 เป็นต้นไป : MLR
2. กรณี W/C: ไม่ต่ำกว่า MOR
3. ค่าธรรมเนียม: ตามระเบียบธนาคาร

ระยะเวลากู้
1. วงเงินกู้ประจำ (T/L) กู้ไม่เกิน 10 ปี
2. ระยะเวลาปลอดชำระเงินต้น (Grace Period) ตามความจำเป็น โดยพิจารณาจากประมาณการ
    กระแสเงินสด (Cash Flow)
3. วงเงินหมุนเวียนพิจารณาตามความจำเป็นและความเหมาะสมของลูกค้าแต่ละราย


สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ ธนาคารกรุงไทย ทุกสาขา  

        

 
 
 
Home      About Us      News & Event      Service      Contact      Job Opportunity      Client Login
Copyright © 2011 bmtradathai.com All rights reserved. Create by siammetal.net