Home    About BM TRADA     News & Event     Service     Contact     Customer     BM TRADA Client Login Certificate Check
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player
ประชาสัมพันธ์โครงการอุตสาหกรรมสีเขียว (Green Industry) (ประจำเดือนมกราคม 2555)

          ประเทศไทยมุ่งสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนตามที่ได้ให้สัตยาบันรับรองปฏิญญาโจฮันเนสเบิร์ก (Johannesburg Declaration

on Sustainable Development) เมื่อปี พ.ศ.2545 และปฏิญญา มะนิลาว่าด้วยอุตสาหกรรมสีเขียว (Manila Declaration

on Green Industry in Asia) เมื่อปี พ.ศ.2552 กระทรวงอุตสาหกรรมซึ่งเป็นหน่วยงานหลักในการพัฒนาเศรษฐกิจของ

ประเทศไทยจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ในการพัฒนาอุตสาหกรรมเพื่อสิ่งแวดล้อมและสังคม โดยดำเนินการในเชิงรุก มุ่งเน้นใน

การส่งเสริมและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมให้เติบโตและพัฒนาอย่างยั่งยืน เพื่อให้เป็นรูปธรรมจึงได้เริ่มโครงการอุตสาหกรรมสี

เขียว (Green Industry) ขึ้น เพื่อส่งเสริมภาคอุตสาหกรรม
ให้มีการประกอบการที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสังคมส่งผลให้

ภาคอุตสาหกรรมมีภาพลักษณ์ที่ดี น่าเชื่อถือและประชาชนไว้วางใจ และเกิดการสร้างเศรษฐกิจสีเขียวซึ่งจะทำให้ผลิตภัณฑ์

มวลรวมสีเขียวของประเทศ (Green GDP) มีมูลค่าสูงขึ้นด้วย

        ดังนั้นเพื่อเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนมพรรษาครบ 7 รอบ ในปีมหามงคล พ.ศ.2554 นี้

กระทรวง
อุตสาหกรรมได้ผนึกกำลังกับทุกหน่วยงานของกระทรวงอุตสาหกรรม รวมถึงสถาบันเครือข่าย สำนักงาน

อุตสาหกรรมจังหวัดและนิคมอุตสาหกรรมทั่วประเทศส่งเสริมให้สถานประกอบการทั่วประเทศใส่ใจในการดำเนินธุรกิจที่เป็น

มิตรต่อสิ่งแวดล้อมและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่การเป็น “อุตสาหกรรมสีเขียว” ใน 5 ระดับ ได้แก่

                                                     


ระดับที่ 1
ความมุ่งมั่นสีเขียว (Green Commitment) คือความมุ่งมั่นที่จะลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมและมีการสื่อสารภายใน

องค์กรให้ทราบโดยทั่วกัน

ระดับที่ 2 ปฏิบัติการสีเขียว (Green Activity) คือการดำเนินกิจกรรมเพื่อลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมได้สำเร็จตามความมุ่ง

มั่นที่ตั้งไว้

ระดับที่ 3 ระบบสีเขียว (Green System) คือการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล และ

ทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง รวมถึงการได้รับรางวัลด้านสิ่งแวดล้อมที่เป็นที่ยอมรับ และการรับรองมาตรฐานด้านสิ่ง

แวดล้อมต่างๆ

ระดับที่ 4 วัฒนธรรมสีเขียว (Green Culture) คือการที่ทุกคนในองค์กรให้ความร่วมมือร่วมใจดำเนินงานอย่างเป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อม ในทุกด้านของการประกอบกิจการจนกลายเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมองค์กร

ระดับที่ 5 เครือข่ายสีเขียว (Green Network) คือการแสดงถึงการขยายเครือข่ายตลอดห่วงโซ่อุปทานสีเขียว โดยสนับสนุน

ให้คู่ค้าและพันธมิตรเข้าสู่กระบวนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวด้วย

               ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

    • เป็นนิติบุคคลหรือบุคคลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการโรงงาน ผู้รับประทาน

       บัตรเหมืองแร่ หรือ
กิจการได้รับการจด
ทะเบียนการค้าในการประกอบธุรกิจทาง

       ด้านอุตสาหกรรม หรือเหมืองแร่

    • ไม่เป็นผู้ถูกเพิกถอนการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวมาก่อน เว้นแต่พ้นระยะเวลา 
       6 เดือนมาแล้ว

    • ต้องดำเนินงานสอดคล้องตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

อายุใบรับรองแต่ละระดับ เป็นดังนี้

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 1 มีอายุ 1 ปี

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 2 มีอายุ 2 ปี

• ใบรับรองอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3 ระดับที่ 4 และ ระดับที่ 5 มีอายุ 3 ปี ไม่สามารถโอนใบรับรองให้กับผู้อื่นได้

สิทธิประโยชน์ต่างๆสำหรับผู้ได้รับการรับรอง อาทิเช่น ได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีเป็นเวลา 5 ปี จากกรม
โรงงานอุตสาหกรรม, ยกเว้นอากรขาเข้าเครื่องจักร, ยกเว้นภาษีเงินได้นิติบุคคล 8 ปี จากสำนักงานส่งเสริมการลง
ทุน หรือ BOI เป็นต้น

สนใจรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ bmtrada.marketing@bmtradathai.com  หรือ โทร 02-9212510 หรือ 034427535-6 ทุกวันในเวลาทำการ

 
 
 
Home      About Us      News & Event      Service      Contact      Job Opportunity      Client Login
Copyright © 2011 bmtradathai.com All rights reserved. Create by siammetal.net